شروطِ نذر

در نذر، چندین شرط وجود دارد که تعدادی از این شروط، مربوط به خودِ نذر، تعدادی مربوط به نذرکننده، تعدادی مربوط به صیغه و لفظِ نذر و تعدادی نیز مربوط به چیزی است که نذر می‌شود.

در ادامه، مختصراً در موردِ این شروط بحث خواهیم کرد: