روشِ بحث

لازمه‌ی سخن گفتن از نذر این است که درجه‌ی مشروعیّتِ آن، شروطِ آن، انواعِ آن و حکمِ هر نوع و حکمِ کسی که می‌میرد در حالی که نذری کرده است را بیان نماییم.

فصلِ اوّل: مشروعیّتِ نذر و شروطِ آن.

فصلِ دوّم: انواعِ نذر و شروطِ آن.

فصلِ سوّم: کسی که می‌میرد در حالی که نذری بر ذمّه‌ی او است.