تعریفِ نذر

گفته می‌شود: «نذر کردم یا نذر می‌کنم [مصدرِ آن نذر است] وقتی که بخواهی عبادتی یا صدقه‌ای و یا غیرِ آن را از روی میل و اختیار، بر خود واجب کنی بدون آنکه این عمل از تو خواسته شده باشد [٧۳]. پس نذر، واجب نمودنِ امری توسطِ مکلَّف بر خودش می‌باشد در حالی که شرع آن را بر او واجب نکرده است؛ حال، این امر، چه انجامِ کاری باشد و چه ترک و انجام ندادنِ آن.

[٧۳] «النّهایة»ی، ابن اثیر، ج ۵، ص ۳٩.