صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر زن در احکامِ سوگند، همانندِ مرد است

زن در احکامِ سوگند، همانندِ مرد است

اگر زن هم دارای شرایطی که قبلاً برای سوگند خورنده بیان کردیم باشد، احکامِ سوگند در تمامِ مواردی که ذکر کردیم، هم شاملِ زن و هم شاملِ مرد می‌شود، زیرا زن هم مخاطبِ احکامِ شرع است و در این احکام همانندِ مرد است، مگر اینکه دلیلی بر اختصاصِ یکی از آن دو به بعضی از احکام باشد و در این مورد هیچ دلیلی بر اختصاصِ یکی از آن‌ها وجود ندارد.