انواعِ سوگندِ منعقد نشده [۶۲]

سوگندِ منعقد نشده سوگندی است که شخص یا به یکی از مخلوقات می‌خورد یا برای مخلوقی دیگر. از سوگندهای نوعِ اوّل که شخص به مخلوقی می‌خورد و همان سوگند به غیرِ خدا است می‌توان از سوگند به طاغوت‌ها، یا سوگند به پدر یا به کعبه یا مخلوقاتِ دیگر غیرِ این‌ها نام برد. این نوع سوگند بی‌ارزش است و منعقد نمی‌گردد.

نوعِ دوّم، سوگندی است که انسان برای غیرِ خدا می‌خورد مثل این که: «اگر فلان کار را انجام دهم برای فلان کسِ غیر خدا چنینِ و چنان گردد».

[۶۲] مجموع فتاوای شیخ الإسلام ابن تیمیّه: ج ۳۳، ص ۴٧-۴۸.