پرداختنِ کفّاره به نزدیکان

پرداختنِ کفّاره به نزدیکانی که دادنِ زکات به آنان صحیح است جایز می‌باشد و این، نظرِ حنبلیان و امام شافعی نیز می‌باشد و ابن قدامه گفته است: «کسی را نمی‌شناسم که با این نظر مخالف باشد» [۵٧].

[۵٧] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۳٩.