صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر آیا دادنِ کفّاره، فقط به یک فقیر، جایز است؟

آیا دادنِ کفّاره، فقط به یک فقیر، جایز است؟ [۵۶]

هر گاه ده نفر مسکین پیدا شوند، واجب است که کفّاره را در بین آن‌ها قسمت کرد ولی اگر این تعداد مسکین پیدا نشد به گونه‌ای ک فقط یک مسکین در دسترس بود، درست است که ده روز، دادن کفّاره به او [به اندازه‌ی یک نفر] را تکرار نماید. حنبلیان و امام شافعی همین نظر را دارند.

اوزاعی گفته است: پرداخت کردنِ کفّاره به یک فقیر، جایز است و اصحابِ رأی (حنفیان) گفته‌اند: درست است که ده روز به یک فقیر، کفّاره بدهد ولی جایز نیست که همه‌ی آن را یکباره در یک روز به او بپردازد و اگر هر زوز مسکینی را طعام داد تا اینکه ده نفر، کامل شد، بدونِ اختلاف، درست است.

[۵۶] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۳٩-٧۴۰.