صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر آیا کفّاره بر کسی که مجبور به شکستنِ سوگند گشته وا...

آیا کفّاره بر کسی که مجبور به شکستنِ سوگند گشته واجب است؟

کسی که به زور و اکراه، مجبور به شکستنِ سوگند شده باشد مثل کسی که سوگند خورده که وارد خانه‌ی فلانی نشود ولی او را به زور واردِ آن خانه کنند، به عنوانِ شکننده‌ی سوگند محسوب نمی‌گردد و کفّاره هم براو واجب نیست.

اگر شخص با کتکِ شدید و یا تهدید به قتل مجبور به شکستنِ سوگندش گردد در این حالت نیز کفّاره بر او واجب نیست به دلیل اینِ حدیث پیامبر که می‌فرماید:

«إنَّ اللهَ تجاوزَ لأمتِی عنِ الْخطإؤ وَ النَّسیانِ وَمَا استکرهوا علیْهِ».

«خداوند از اشتباه و فراموشیِ امّتِ من و از آنچه که بدان مجبور شده باشند، در گذشته است».