تعریفِ سوگندِ منعقد شده

سوگندِ منعقد شده و معتبر، سوگندی است که به اسمی از اسماء خداوندِ بزرگ یا صفتی از صفاتش یا به چیزی باشد که سوگند به آن، مجاز است و در بینِ مسلمانان، به شکلی که قبلاً بیان کردیم معتبر می‌باشد.