صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر مبحثِ اوّل: سوگندِ منعقد شده و احکامِ آن

مبحثِ اوّل: سوگندِ منعقد شده و احکامِ آن