صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر انواعِ سوگند از نظرِ تأثیراتشان

انواعِ سوگند از نظرِ تأثیراتشان

سوگند از نظرِ آثاری که بر آن مترتّب می‌شود چند نوع است: ۱- سوگندِ منعقد شده ۲- سوگندِ غیر منعقد ۳- سوگندِ لغو ۴- سوگندِ غموس (سوگند دروغ).

روشِ بحث:

این فصل را به چهار مبحث تقسیم می‌کنیم و در هر مبحث یکی از انواعٍ سوگند را به ترتیب زیر بررسی می‌کنیم:

مبحثِ اول: سوگندِ منعقد شده و حکمِ آن

مبحثِ دوم: سوگندِ غیرمنعقد و حکمِ آن

مبحثِ سوم: سوگندِ لغو و حکمِ آن

مبحثِ چهارم: سوگندِ دروغ و حکمِ آن