صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر حالتِ اوّل اینکه وقتی، کسی که از او خواسته شده که ...

حالتِ اوّل اینکه وقتی، کسی که از او خواسته شده که سوگند بخورد، مظلوم باشد:

وقتی کسی که از او خواسته شده که سوگند بخورد، مظلوم واقع شده باشد، مانندِ کسی که انسانِ ظالمی از او بخواهد که بر درستیِ ظلمش سوگند بخورد و او را در آن تصدیق نماید یا از او بخواهد که سوگند بخورد که به شخصِ دیگری ظلم کند یا به مسلمانِ دیگری ضرر بزرگی برساند، در این حالت او می‌تواند سوگند بخورد و نیّتِ معنایی غیر ازمعنای ظاهر را که باعثِ هیچ ضرر و زیانی نیز نمی‌شود بنماید [۲٩].

[۲٩] الـمغنی: ج ۸، ص ٧۲٧-٧۲۸، و حدیث را ابوداود در «سنن» ج ٩، ص ۸۲ روایت کرده.