صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر تأثیرِ نیّت در تعیینِ محلوفٌ علیه

تأثیرِ نیّت در تعیینِ محلوفٌ علیه

وقتی که سوگند خورنده در سوگندش نیّتِ معنای معیّنی غیر از آن معنایی که از صحبت او در ذهنِ شنونده مجسم می‌شود را داشته باشد، آیا سوگندِ او بر آن معنا که غیر از معنای ظاهریش می‌باشد، منعقد می‌گردد؟ مثلاً کسی از دیگری بخواهد که سوگند بخورد و بگوید که آیا این شخص برادرِ اوست یا خیر و او هم در جواب، سوگند یاد کند که شخصِ مورد نظر برادر اوست ولی مقصود او برادری و اخّوتِ اسلامی باشد نه برادریِ خونی. جواب در مورد این مسأله به شکلِ زیر است: