تعیین محلوفٌ علیه [۲۸]

لازم است محلوفٌ علیه تعیین شود، به گونه‌ای که با غیر آن اشتباه نگردد تا سوگند خورنده بداند که چه وقت عملش مخالفِ سوگندش خواهد بود و چه وقت عملش درست بوده و خلافِ سوگندش عمل نکرده است. محلوفٌ علیه به وسیله‌ی قواعدِ مربوط به تفسیرِ گفته‌های سوگند خورندگان تعیین می‌شود. از جمله‌ی این قواعد، مواردِ زیر است:

[۲۸] البدائع: ج ۳، ص ۲۶-۲٧، مغنی الـمحتاج: ج ۴، ص ۳۲۵، الجموع: ج ۱۶، ص ۴۶۸.