انواع محلوفٌ علیه

محلوفٌ علیه چه فعل باشد و چه قول، بعضی اوقات، عبادتِ خدا و مایه‌ی نزدیکی به او، گاهی نافرمانی و گناه و گاهی نیز مباح، محسوب می‌شود. هر یک از این انواعِ محلوفٌ علیه آن چنان‌که بیان خواهیم کرد، تأثیرِ خاصِّ خود را از جهتِ وفای به آن یا شکستنِ آن و یا وجوبِ پرداختنِ کفّاره یا عدمِ وجوبِ آن دارا می‌باشند.