صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر محلوفٌ به (آنچه که بدان سوگند خورند)

محلوفٌ به (آنچه که بدان سوگند خورند)