نوعِ پنجم: سوگندِ مباح

و آن سوگندی است که بر انجام یا ترکِ عملی مباح یا بر خبر دادن از چیزی خورده می‌شود که شخص می‌داند و یا فکر می‌کند که حق با اوست [۱۲].

[۱۲] الـمغنی: ج ۲، ص ۶۸۰.