نوعِ دوّم: سوگندِ مندوب

این نوع سوگند، سوگندی است که مصلحتی از قبیلِ اصلاحِ بینِ دو نفرِ درگیر یا برطرف سازیِ حقد و کینه از قلبِ انسان مسلمانی نسبت به شخصِ کینه‌توزی یا دفعِ شرّی، به آن بستگی داشته باشد. این نوع سوگند به این دلیل مندوب است که انجام این امور، مندوب است و سوگند، راه را برای رسیدن به آن‌ها هموار می‌کند در نتیجه خودِ سوگند نیز حالتِ مندوب به خود می‌گیرد [٧].

[٧] الـمغنی: ج ۸، ص ۶۸۰.