صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی احکام سوگند و نذر حکمِ سوگند از جنبه‌ی مطلوب بودن یا ترکِ آن

حکمِ سوگند از جنبه‌ی مطلوب بودن یا ترکِ آن

سوگند، از این نظر که شارع آن را خواسته باشد یا از آن نهی کرده و یا آن را مباح دانسته باشد به پنج نوع تقسیم می‌شود: سوگندِ واجب، مندوب، حرام، مکروه و مباح. در قسمت‌های ذیل در موردِ همه‌ی انواعِ قسم، به اختصار، در حدِّ آشنایی صحبت می‌کنیم.