مشخصات کتاب

احکام سوگند و نذر
تأليف:

عبدالکریم زیدان


مترجم:

سامرند محمد امینی