فواید جواب عطسه

در پاسخ دادن عطسه فواید زیادی است از جمله:

۱- ایجاد صفا و صمیمیت و جو مملو از محبت و مودت میان مسلمانان.

۲- تأدیب عطسه‌زننده با شکستن غرور و تکبر و واداشتن او بر تواضع و فروتنی.

چرا که در یادآوری رحمت‌ الهی توجه به گناهی می‌شود که اکثر مکلفان از آن پاک نیستند.