پیامبران خمیازه نمی‌کشند

حافظ ابن حجر/ در فتح‌الباری می‌نویسد: از خصایص و ویژگی‌های نبوی موردی است که ابن شبیه و بخاری در کتاب تاریخ خود از روایت مرسل [۱۱] «یزیدبن أصم» نقل کرده‌اند که: «ما تثاءب النبي ج قط» یعنی پیامبر اکرم ج هیچ وقت خمیازه نکشدید و امام خطابی/ نیز از طریق «مسلمه بن عبدالملک بن مروان» تخریج کرده‌اند که گفته: «ما تثاءب نبي قط» و مسلمه بسیاری از صحابه کرام را دریافته و ملاقات کرده است و راوی ثقه و راستگویی است و حدیث «أن التثاءب من الشیطان» [۱۲] تأییدی است بر اینکه پیامبران صلواة الله علیهم، هیچ‌گاه خمیازه نکشیده‌اند.

[۱۱] مرسل از انواع حدیث ضعیف است. [۱۲] نگاه به فتح‌الباری، ۱۰/۶۲۸ و ـنگاه به فضل‌الله الصمد، شرح ادب المفرد، ۲/۳٩۴.