رسایی دعوت

داعی الی الله سخنانش را با طول موج حقیقت و فرکانس صداقت، و از طریق آنتن ابتکار و نوآوری، بر روی امواج شفقت و محبت ارسال می‌‌کند، تا در نتیجه گیرنده‌های قلوب آن را دریافت نموده و عبارتش را امواج روح‌ دار یکی پس از دیگری به طرف مقصود انتقال دهند.

داعیان در میدان دعوت و میزان سرعت عمل آنها در مسیر دعوت بر چند دسته ‌تقسیم می شوند:

عده‌ای افتان و خیزان می‌روند و بعضی به آرامی و بعضی با شتاب و سرعت و عده‌ای بسان حرکت ابر وشماری همچون وزش باد در حرکت و تکاپو هستند. وعده‌ای نیز با خیزشی بلند و فراتر از همگی در آسمان شگفتی و نوآوری به پرواز در می‌آیند و در مسافتی بیش از سی و هفت هزار پا بالاتر از سطح زمین در فضایی از صداقت، همدردی و دلسوزی، حقیقت و عدالت، علم و ایمان قرار می‌گیرند.

إن أنت کنت بکیت من حر الجوی
وسکبت فی لیل الفراق دموعا

«اگر تو از گرمی سوز و گداز عشق گریان شده‌ای و یا در شب دوری از محبوب و معشوق اشکها را سرازیر کرده‌ای».

فنفوسنا ذبحت علی ساح الوغی
یا من یری صرعی السیوف هجوعا

«ای کسی که مبارزه و رویارویی شمشیرها را فقط در خواب می‌بیند. بدان که جان‌های ما در میدان پیکار و نبرد (واقعی) قربانی شده‌اند).