مشخصات کتاب

ویژگیهای یک دعوتگر
تأليف:

عائض القرنی


مترجم:

عبدالحمید پابرجا