مشخصات کتاب

اخلاق اجتماعی برای همه
تأليف

دکتر مصطفی سباعی


ترجمه:

عبدالعزیز سلیمی