سکوت فرزندان حسن و حسینب:

برخی از محدثین که شاگرد نوادگان ایشان بوده‌اند:

از نسل حسن می‌توان به افراد زیر اشاره کرد:

ـ زید پسر حسن بن علی بن ابی‌طالب و از یارانش عبدالرحمن بن ابی الموال [۵٧۱]

ـ پسرش حسن بن زید و از یارانش محمد بن عبدالرحمن بن ابی‌ذئب، محمد بن اسحاق، مالک، ابن ابی الزناد و وکیع [۵٧۲]

ـ محمد بن عمرو بن حسن بن علی بن ابی‌طالب و مادرش رمله دختر عقیل بن ابی‌طالب.

اضافه می‌شود که سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف احادیث فراوانی از محمد بن عمرو روایت کرده است [۵٧۳].

ـ عبدالله پسر حسن المثنی بن الحسن بن علی بن ابی‌طالبس و مادرش فاطمه دختر حسین بن علی. که مالک و ثوری نیز حدیث از عبدالله روایت نموده‌اند.

از نسل حسین نیز می‌توان افراد زیر را نام برد:

ـ حسین پسر علی پسر حسین بن علی بن ابی‌طالب که عبدالله بن المبارک [۵٧۴] افتخار شاگردی او را داشته است.

ـ عبدالله بن علی بن الحسین بن علی که موسی بن عقبه از او روایت کرده است [۵٧۵].

ـ عمر پسر علی بن الحسین بن علی که محمد بن اسحاق از او روایت کرده است.

ـ زید بن علی بن الحسین بن علی، استاد زهری، اعمش و شعبه.

ـ پسرش حسین بن زید بن علی بن الحسین استاد دراوردی و ابومصعب زهری راوی موطا امام مالک.

[۵٧۱] التهذیب ج۳ ص ۴۰۶ [۵٧۲] همان، ج۲ ص ۲٧٩ [۵٧۳] الجرح و التعدیل ص ۲٩ ج۴ ق۱ و التهذیب، ج٩، ص ۳٧۱ و از مثال‌های روایت سعد از او می‌توان به احادیث بخاری، ج۱، ص ۱۴۰ اشاره کرد. [۵٧۴] روایت ابن‌المبارک از حسین در سنن نسائی، ج۱ ص ۲۶۳ آمده است [۵٧۵] التهذیب ج۵، ص ۳۲۵