اصحاب حسین

از اصحاب حسین نیز می‌توان افراد زیر را نام برد:

ـ سنان بن ابی سنان دؤلی که از حسین [۵۶۵] و ابوهریره [۵۶۶] روایت کرده است.

ـ بشر بن غالب اسدی که از هر دو روایت نموده است [۵۶٧].

ـ عامر شعبی [۵۶۸]

ـ و بالاخره شاعر معروف فرزدق بن غالب تمیمی که حدیث از ابوهریره [۵۶٩] روایت کرده و در او نوعی از تشیع (با مضمونی که آن زمان برای تشیع وجود داشت) بود و حب واضحی در اشعار و ابیاتی که در حضور حسین به ویژه در اشعاری که هنگام ملاقات با او در حین خروج از مکه و حرکت به سوی عراق، سروده بود، دیده می‌شود [۵٧۰].

[۵۶۵] الجرح و التعدیل ص ۲۵۲ ج۲ ق۱ [۵۶۶] بخاری ج٧،‌ص ۱۸۰ و مسلم ج ٧ ص ۳۱ [۵۶٧] الجرح و التعدیل ص ۳۶۳ ج۱ ق۱ [۵۶۸] التهذیب ج۲ ص ۳۴۵ [۵۶٩] الجرح و التعدیل ص ٩۳ ج۳ ق۲ [۵٧۰] در کتاب الاغانی نوشته‌ی ابوالفرج اصفهانی آمده است