ابن اسحاق صاحب سیره

ابن داود حلی، محمد بن اسحاق بن یسار، صاحب سیره معروف را نیز در زمره‌ی ممدوحین و از اصحاب محمد باقر و جعفر صادق [۵۳۸] به حساب آورده و می‌دانیم که ابن اسحاق احادیث ابوهریره روایت کرده [۵۳٩] و کتابش که در سیره‌ و مغازی نوشته شده انباشته از ذکر خیر ابوهریره است.

[۵۳۸] رجال ابن داود حلی ص ۲٩٧ [۵۳٩] صحیح مسلم، ج۵ ص ۱۲۴