صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه جمعی دیگر از اصحاب علی و روایت از ابوهریره:

جمعی دیگر از اصحاب علی و روایت از ابوهریره:

جناح راست مبارک لشکر دفاع از این صحابی بزرگ عبارت است از گروه زیادی از تابعین معتمد از آنانی که از علی شنیدند، با او سر و کار داشتند و حدیث از او روایت نمودند و شاید با او همچون افراد فوق‌الذکر، همگام با او جنگیدند. اینان از نظر فضل و مقام درجات مختلفی دارند. از جمله‌ی طبقه‌ی عالی رتبه از مشاهیر فقها می‌توان به افراد زیر اشاره کرد:

ـ ابو عبدالرحمن سلمی از شخصیات معتمد و از بزرگان اصحاب علی [۵۱۳]

ـ مسور بن مخرمه‌ی زهریس صحابی کم سن که از علی [۵۱۴] و ابوهریره [۵۱۵] روایت کرده است.

ـ فقیه بزرگ ابوبرده، پسر صحابی بزرگ ابوموسی اشعریس [۵۱۶]

ـ عامر شعبی، قاضی و فقیه که از علی [۵۱٧] و ابوهریره [۵۱۸] حدیث روایت کرده و سپس بعد از علی همنشین و ملازم یاران او باقی ماند تا به واسطه‌ی ایشان آن مقدار از علم علی را که موفق به دریافت آن نشده بود، جمع‌آوری کند [۵۱٩].

ـ نافع بن جبیر بن مطعم بن عدی، تابعی معتمد و امامی از ابنای صحابه [۵۲۰] که از علی و ابوهریره [۵۲۱] حدیث روایت می‌کند و سپس همدم و ملازم اصحاب علی باقی می‌ماند، برای این‌که احادیث از دست رفته از علی را توسط آنان اخذ و جمع‌آوری نماید [۵۲۲].

ـ و ابو امامه بن سهل بن حنیف شخصیتی معتمد از اولاد صحابه و بنابر رایی صحابی کم سن و سال [۵۲۳].

از طبقه‌ی دوم که از نظر فضل و شرافت پایین‌تر از طبقه‌ی مذکور می‌باشند، می‌توان افراد زیر را نام برد:

ـ عبدالملک پسر نوفل پسر حارث پسر عبدالمطلب پسر هاشم قریشی مکنّی به ابومخنف [۵۲۴] معتمد و یکی از بزرگان نامدار شیعه. ملاحضه شود که این شخص شریف و اصیل، مطلبی و هاشمی، پدربزرگش پسر عموی پیامبر ج و علیس است.

ـ عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مخزومی فقیه که روایت او از ابوهریره را ابن ابی حاتم، بیان کرده [۵۲۵] و یکی از راویان معروفی است که از علی حدیث روایت کرده است [۵۲۶]. دقت شود که پسرش ابوبکر به روایت از ابوهریره معروف است [۵۲٧]. همچنین است نوه‌اش عبدالملک پسر ابوبکر [۵۲۸]

ـ خیثمه پسر عبدالرحمن بن ابی‌سبره کوفی که معتمد بوده و طلحه بن مصرف او را به ابراهیم نخعی تشبیه نموده است و از علی [۵۲٩] و ابوهریره [۵۳۰] حدیث روایت کرده است.

ـ و بالاخره محمد بن کعب قرظی فقیهی زاهد و یکی از روایت کنندگان از علی [۵۳۱] و ابوهریره [۵۳۲] و غیر آنان.

[۵۱۳] روایت او از علی در صحیح بخاری ج٩ ص ٧٩ و جاهای بسیار دیگری آمده است و نیز روایت او از ابوهریره در مسند ابن راهویه ج۴ ص ۳٩ است که روایتی نادر است. [۵۱۴] التهذیب ج۱۰ ص ۱۵۱ [۵۱۵] روایت او در مسند امام احمد، ج۲ ص ۴۰۱ آمده است [۵۱۶] روایتش از علی در سنن ابوداود، ج۲ ص ۴۰٧ و همچون پدرش یکی از اصحاب علی است و نیز روایت او از ابوهریره در مسند امام احمد ج۲ ص ۴۰۱ مندرج است. [۵۱٧] همچنان که در صحیح بخاری ج۸ ص ۲۰۴ آمده است [۵۱۸] روایتش در بخاری ج۳ ص ۱٧٧ و غیر آن آمده است [۵۱٩] مانند خبری که از ابوجحیفه به نقل از علی در صحیح بخاری ج٩ صص ۱۳ و ۱۶ روایت کرده است. [۵۲۰] التهذیب ج۱۰ ص ۴۰۴ [۵۲۱] روایت او از علی در سنن ترمذی ج۱۳ ص ۱۱۶ آمده و به اثبات رسیده که حدیث از علی شنیده است و نیز روایت او از ابوهریره در بخاری ج٧ ص ۲۰۴ موجود است. [۵۲۲] مانند روایت او از مسعود بن الحکم به نقل از علی که در سنن ابوداود ج۲ ص ۱۸۲ آمده است [۵۲۳] روایت او از علی در مسند امام احمد ج۱ ص ٧٩ و از ابوهریره در صحیح مسلم ج۳ ص ۵۰ آمده است [۵۲۴] التهذیب ج۶ ص ۴۲۵ که روایت او را از علی آورده است. لکن حدیث او به روایت از ابوهریره در مسند امام احمد، ج۲ ص۲ ۲٩۰ موجود است. [۵۲۵] الجرح و التعدیل ص ۲۲۴، ج ۲ بخش دوم [۵۲۶] روایت او از علی در مسند امام احمد ج۱، ص ۱۱۸ و سنن ابن ماجه ج ۱ [۵۲٧] همچنان که در صحیح بخاری، ج۳ ص ۱۴٧ و غیر آن آمده است [۵۲۸] الجرح و التعدیل، ج۲، ص۲۲۴، ق۲ [۵۲٩] التهدیب، ج۳، ص۱٧۸ [۵۳۰] روایت او از ابوهریره در سنن ترمذی ج۱۳، ص ۲۱۵ آمده است [۵۳۱] روایت او از علی در مسند امام احمد، ج۱، ص ۱٩۵، آمده است [۵۳۲] روایت او از ابوهریره در سنن ابوداود، ج ۱، ص ۱۵٧ آمده است