صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه رئیس دیگری از روسای اداره‌ی پلیس همین راه را طی می...

رئیس دیگری از روسای اداره‌ی پلیس همین راه را طی می‌کند

همچنین یکی از روسای اداره‌ی پلیس، شریح بن هانی مذحجی کوفی است که هم‌عصر پیامبر بوده اما او را ندیده است. این شخص که یکی از یاران علی بن ابی طالبس بوده و در جنگ‌های او شرکت داشته است، به جهت وثوق و اعتباری که نزد علی داشت، ریاست اداره‌ی پلیس را در عهد او عهده‌دار گشت [۴٩٩].

شوشتری در «قاموس رجال الشیعه» بحث شرع را پیش کشیده و درباره‌ی او گفته است: «شخصی است که اسلام و جاهلیت را درک کرده، کنیه‌اش ابوالمقدام و یکی از یاران بزرگ علی÷ بوده است» [۵۰۰].

شریح به این دلیل که چیزی راجع به تضعیف ابوهریره از علی نشنیده است، می‌بینیم که احادیث زیادی را از ابوهریره دریافت و آن‌ها را پخش کرده‌ است [۵۰۱].

[۴٩٩] التهذیب ج۴ ص۳۳۰ و طبقات ابن سعد ج۶ ص ۱۲۸ [۵۰۰] قاموس الرجال ج۵ ص ٧۰ [۵۰۱] نگاه کن به روایات از ابوهریره در صحیح مسلم، ج۸ ص ۶۶ و النسائی ج۴ ص ٩. اما روایات او از علی در صحیح مسلم ج ۱ص۱۶۰ و النسائی ج ۱ ص ۸۴ آمده است.