صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه رئیس اداره‌ی پلیس امیرالمومنین و روایت از ابوهریره...

رئیس اداره‌ی پلیس امیرالمومنین و روایت از ابوهریره:

جوزجانی و عقیلی گفته‌اند: خلاس بن عمرو هجری بصری که رییس اداره‌ی پلیس علیس بوده، از ابوهریره و علی صحیفه‌ای روایت کرده است [۴٩۶].

شیخ طوسی خلاس نامبرده را از یاران علیس دانسته و روایت او را از علی به اثبات رسانده است و به خاطر این اهمیتی که خلاس دارد، ائمه‌ی حدیث را می‌بینیم که به ثبت روایت‌های او از ابوهریره، در دیوان‌های خود مبادرت ورزیدند [۴٩٧] تا جایی که امام خراسان اسحاق بن راهویه یک فصل از مسندش را به روایت‌های خلاس از ابوهریره اختصاص داده است [۴٩۸].

رئیس پلیس ـ هم‌چنان که می‌دانیم ـ شبانه‌روز به منظور آمادگی برای اجرای اوامر امیر با او خواهد بود و چنان‌چه خلاس تحذیری راجع به ابوهریره از علی می‌شنید، قطعا به گرفتن حدیث از ابوهریره اعتنایی نمی‌کرد.

[۴٩۶] التاریخ الکبیر، بخاری ج۲ ص ۲۲۸ ق۱ [۴٩٧] ابوداود، ج ۲ ص ۲٧٩، ابن ماجه ج۲ ص ٧۸۰، المسند ج۲ ص ۳۵٩، المنتقی لابن الجارود ص ۱۴۱ و غیر آن‌ها [۴٩۸] دست‌نویس مسند ابن راهویه، ص ۲۴ و در ص ۶۳ بر آن افزوده است