صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه ابوایوب طلیعه‌دار راویان حدیث ابوهریره

ابوایوب طلیعه‌دار راویان حدیث ابوهریره

اولین کسی که از این جنگجویان قهرمان به چشم می‌خورد، صحابی بزرگوار ابوایوب انصاریس است. زیرا تابعی مورد اعتماد، ابوالشعثاء او را دیده که در مدینه حدیث از ابوهریره روایت می‌کرده است [۴٩۳] و ابوایوب از جمله‌ی صحابیانی است که شیعیان او را پذیرفته و گمان می‌کنند او پنجمین صحابه‌ای است که بعد از ارتداد اصحاب مرتد نشد. تا جایی که کشی و غیر او [۴٩۴]، او را مورد اعتماد دانسته‌اند و بحرالعلوم نیز او را در عداد شیعیان علیس به حساب آورده و معتقد است که در تمامی جنگ‌های امیرالمومنین سهیم بوده است [۴٩۵].

[۴٩۳] المستدرک ج۳ ص ۵۱۲ و مجمع الزوائد ج ٩ ص ۳۶۲ [۴٩۴] رجال الکشی، ص ۳٩ و رجال البرقی ص۲ [۴٩۵] رجال آقای بحرالعلوم ج۲ ص ۲۱۸