صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه سلحشوران نام‌آور امیرالمؤمنین و روایت از ابوهریره:...

سلحشوران نام‌آور امیرالمؤمنین و روایت از ابوهریره:

اما سلحشوران نامدار علی و فرماندهان لشکرش، کسانی که در جنگل‌های او شرکت داشتند و نیز روسای اداره‌ی پلیس او را می‌بینیم که با حماست بیشتری برای پخش مرویات ابوهریرهس می‌کوشند.