صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه عبدالله بن عباس و پسرش در اعتماد به ابوهریره، از ا...

عبدالله بن عباس و پسرش در اعتماد به ابوهریره، از ابنای علی سبقت می‌گیرند

از خویشاوندان پیامبر ج پسر عموی او و علی، عبدالله بن عباس بن عبدالمطلبس را می‌بیینم که بیش از یک حدیث را به طور مستقیم از ابوهریره روایت می‌کند [۴٩۱]. سپس پسرش علی بن عبدالله بن عباس را داریم که حدیث از ابوهریره روایت می‌کند [۴٩۲] و او از بهترین مردم بوده و ابوزرعه، عجلی و ابن حبان او را معتبر دانسته‌اند.

[۴٩۱] بخاری ج۴ ص ۲۴٧ و ج۵ ص ۲۱۶ و مسلم ج٧ ص ۵۸ و ج۸ ص ۵۲ [۴٩۲] التهذیب ج٧ ص ۳۵۸