حب او نسبت به علی و فاطمهب:

خود ابوهریره از فضائل و شجاعت‌های علی در روز خیبر می‌گوید. زیرا امام مسلم از ابوهریرهس روایت نموده که رسول خدا ج روز جنگ خیبر گفت: «لأعطین هذه الرایة رجلا یحب الله ورسوله یفتح الله علی یدیه» یعنی: همانا این پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند خیبر را بر دستان او فتح خواهد کرد. سپس روایت کرده است که پرچم را به علی سپرد. آیا می‌توان گفت این روایت از کسی است که از امیر المومنین علیس متنفر است؟ در بحث فضایل فاطمهس ابوهریرهس این گفته‌ی رسول خدا ج را روایت کرده است که گفت: «إن فاطمة سیدة نساء أمتي» [۴۶۴]. یعنی: فاطمه بانوی زنان امت است.

چگونه این مقام را نداشته باشد، ‌در حالی که در آغاز بعثت همه‌ی تکذیب و اذیت و آزاری که متوجه پدرش گردید، متوجه او نیز شد. گذشته از این، زمانی را که در مدینه بود، ‌با زهد و قناعت سپری کرد. بدینسان که با اندک غله‌ای که با آسیاب دستی آرد می‌کرد، راضی شد.

[۴۶۴] التاریخ الکبیر، بخاری ص ۲۲۲ ج ۱،‌ق ۱ با سند موصول