ابوهریره بر امارت بحرین:

مهم‌ترین حوادث زندگی ابوهریرهس بعد از پیامبر ج چهار مورد است: شرکت در جنگ‌های ردّت با اکثر اصحاب که در اثنای بحث از جهاد او به آن پرداختیم، انتخاب او از جانب عمرس به عنوان امیر بحرین که موضوع بحث این فصل است، کمک به عثمانس هنگام محاصره و موضع‌گیری او در آن آشوب و بالاخره انتخاب او به عنوان استاندار مدینه دوبار، از طرف مروان موقعی که به حج می‌رفت، ‌که این مطلب را در فصل‌های ‌آینده مورد بحث و بیان قرار می‌دهیم.