صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه تابعین به صراحت ابوهریره را تصدیق نموده‌اند:

تابعین به صراحت ابوهریره را تصدیق نموده‌اند:

محمد بن عمرو بن حزم می‌گوید: «ابوهریره بیشتر از هر کسی فرموده‌های پیامبرج را از حفظ داشته است» [۲٩۱]. ابوصالح سمان می‌گوید: ابوهریره برترین اصحاب محمد ج نبود، ولی حافظ‌ترین آن‌ها بود [۲٩۲].

[۲٩۱] المستدرک ج۳ص۵۱۱ [۲٩۲] التاریخ الکبیر للبخاری ص ۱۳۳ ج۳ ق۳ با سند صحیح