صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه قرارگرفتن ابوهریره به مدت ۲۳ سال در مسند فتوا برای...

قرارگرفتن ابوهریره به مدت ۲۳ سال در مسند فتوا برای مردم مدینه:

ابن سعد گوید: ابن عباس و ابن عمر و ابو سعید خدری و ابوهریره و عبدالله بن عمرو بن العاص و جابر پسر عبدالله و رافع بن خدیج و سمله پسر اکوع و ابو واقد اللیثی و عبدااله بن بحینه همراه نظایر آن‌ها ـ از اصحاب رسول خدا ج ـ در مدینه فتوا صادر می‌کردند و از رسول خدا ج حدیث روایت می‌نمودند. از تاریخ وفات حضرت عثمان تا زمان وفات نامبردگان این مسوولیت به عهده‌ی آنان بود و در میان آنان ابن عباس و ابن عمر و ابو سعید خدری و ابوهریره و جابر متصدی امر فتوا بودند [۲۸۵].

[۲۸۵] طبقات ابن سعد ج ۲ص۳٧۲