صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه نماز ابوهریره بر جنازه‌ی مادر مؤمنان عایشه و حمل ک...

نماز ابوهریره بر جنازه‌ی مادر مؤمنان عایشه و حمل کردنش جنازه مادر مؤمنان حفصه را:

این عمل ابوهریره دلیل بر مورد اطمینان و ثقه بودن او نزد اصحاب به شمار می‌رود. از نافع امام موثق و شایسته‌ی اعتماد مولای آزاد شده‌ی ابن عمر روایت شده که او همراه با ابوهریره بر جنازه‌ی عایشه نماز اقامه کرد [۲۸۰].در این باره می‌گوید: بر جنازه‌ی عایشه و ام سلمه نماز اقامه کردیم با این‌که عبدالله پسر عمر حضور داشت روزی که امامت نماز را ابوهریره بر عهده گرفت. در روایتی آمده است که ابن عمر در میان مردم حضور داشت و امامت او را انکار نکرد [۲۸۱]. این تصریح به عدم انکار است و ما خوب می‌دانیم که مسلمانان یکی از افاضل و بزرگان خود را برای امامت نماز جنایز انتخاب می‌نمایند. چگونه این چنین شد و حال این‌که فرد متوفا همسر رسول خدا ج در دنیا و آخرت است.

همچنین حمل کردنش جنازه‌ی حفصه همسر رسول خدا ج و دختر عمر، ابوهریره جنازه‌ی او را از خانه مغیره تا گورستان حمل کرد [۲۸۲].

[۲۸۰] التاریخ الصغیر للبخاری ص ۵۲ [۲۸۱] المستدرک ج ۴/ص۶۶ [۲۸۲] المستدرک ج ۴/ص۱۵