صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه جابر و یارانش حدیث ابوهریره را پخش می‌نمایند:

جابر و یارانش حدیث ابوهریره را پخش می‌نمایند:

بعد از افراد یاد شده از اصحاب، جابر پسر عبدالله انصاریس ابراز وجود می‌کند. او نیز یکی از نوادر اصحابی است که شیعیان از آنان رضایت دارند و جزو برگزیدگان و یاران علی به شمار می‌آ‌ید و طوسی او را «عظیم‌الشان» توصیف کرده است و ابن داود نقل کرده که جعفر صادق او را به تمایل تام به سوی آنان (اهل بیت) توصیف کرده است. در صحیحین و غیر آنان روایات فراوان از صادق از پدرش محمد باقر از جابر [۲۶۰] وجود دارد و محمد پسر عمر و بن الحسن بن علی هم روایاتی از او دارد [۲۶۱].

جابر در نشر حدیث ابوهریره از خود سرعت نشان داده و مستقیم از وی حدیث روایت کرده است [۲۶۲]. این عمل جابر اعلامی است صریح به جمهورشیعه که او را مورد اعتماد و ثقه پنداشته است.

چنان‌که ابن عباس و خدری به شاگردان خود اجازه می‌دادند که احادیث ابوهریره را نشر و پخش کنند. جابر را می‌بینیم که به شاگردانش اجازه‌ی نشر احادیث ابوهریره را می‌دهد.

از یاران جابر که احادیث ابوهریره را نقل و روایت کرده‌اند، می‌توان شعبی، مجاهد، عطا بن رباح، ابوسلمه‌ی پسر عبدالرحمن بن عوف، عمرو بن دینار و غیره را نام برد و همگی حدیث را از ابوهریره روایت کرده‌اند.

[۲۶۰] برای روایت باقر از جابر مثال‌هایی در بخاری وجود داردج ۳ص۱۱٩ وج ۴ص۱۱۰ وج ۵ص۱٧۳ [۲۶۱] چنان‌چه در بخاری آمده است.ج۱ص۱۴۰ [۲۶۲] صحیح مسلم ج ۱/ص۱۶۱ مسند احمد ج ۲/ص۴۰۳