خدری پشت سر ابوهریره نماز می‌خواند:

از سیعد بن الحارث روایت شده گوید: ابوهریره به مرض مبتلا شد، یا به سفر رفت و غائب شد. ابوسعید خدری امامت نماز را به عهده گرفت [۲۵۸].

این دلالت می‌کند بر این‌که در ایام و شرایط عادی ابوسعید خدری ماموم و ابوهریره امام بوده است و مخفی نماند که این نوعی توثیق به شمار می‌آید که بر قرائن و شواهد سابق افزون می‌گردد.

این‌هم از ابوسعید خدریس که یکی از نوادر اصحابی است که شیعیان از آن‌ها رضایت دارند و او را به استقامت و سبقت در بازگشت به سوی امام علیس توصیف می‌نمایند و این‌که جزو نزدیکان و برگزیدگان امام علی بوده است [۲۵٩].

[۲۵۸] مجمع الزوائد [۲۵٩] رجال ابوداود الحلی ص ۳٩٩ رجال ابن البرقی ص ۳