صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه عایشه ابوهریره را در مجلس خویش می‌پذیرد:

عایشه ابوهریره را در مجلس خویش می‌پذیرد:

یکی از پیروان (تابعین) از عبدالله بن زبیر طلب فتوا کرد، در پاسخ او گفت به نزد عایشه برو، زیرا وقتی من از نزد او می‌آمدم، ابوهریره و ابن عباس پیش او بودند [۲۵۶].با توجه به این، می‌بینیم که عایشه نیز با او مجالست داشته است و اگراو فردی دارای رای ناپسند می‌بود، قطعا عایشه او را به مجلس خویش راه نمی‌داد.

[۲۵۶] التاریخ کبیر بخاری ص ۲۱ ج ۱ ق ۱