صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه عملکرد صحابه گواه بر توثیق ابوهریره است:

عملکرد صحابه گواه بر توثیق ابوهریره است:

مجموعه‌ی فراوانی از وقایع علمی بر توثیق ضمنی اصحابس برای ابوهریره دلالت می‌نمایند که اقوال فوق را تقویت می‌بخشند.