تأیید ابن عمرب برای او:

ابن عمر برای او گواهی می‌دهد که: ای ابوهریره تو بیشتر از ما ملازم و هم‌نشین رسول خدا ج بوده‌ای و بیشتر از ما احادیث او را حفظ نموده‌ای [۲۴۱] و از ما به احادیث او داناتر هستی [۲۴۲].

[۲۴۱] ترمذی ج ۱۳/ص۲۶۶ و قال هذا حدیث حسن [۲۴۲] المستدرک ج ۳/ص۵۱۱ با سند صحیح