حضور ابوهریره در غزوه تبوک:

خداوند ابوهریره را به مشارکت در جنگ تبوک مشرف کرد. زیرا طحاوی با سند صحیح متصل به او روایت کرده گوید: «همراه رسول خدا ج به قصد تبوک از مدینه خارج شدیم» [۱۰۰].

ابوهریره داستان مرور خویش در رکاب رسول خدا ج و لشکرش را ـ در جنگ تبوک ـ بر منطقه الحُجر که اقامت‌گاه ستمکاران نابود شده به عذاب از جانب پروردگار بود، چنین بازگو می‌کند [۱۰۱]. واقدی انصراف از تبوک را از زبان چهارتن از صحابه ـ که یکی از آن‌ها ابوهریره بوده است ـ بازگو می‌کند و می‌گوید: «در این غزوه حاضر بوده و آن را مشاهده کرده‌ است» [۱۰۲].

از میان دلایل حضور او در جنگ تبوک، روایتی است که مسلم آن را به استناد به او روایت کرده که گوید: «چون جنگ تبوک پیش آمد، نوعی گرسنگی دامنگیر مسلمین شد. عرض کردند: ای رسول خدا اگر اجازه دهید شترهای آب‌کش خود را سر ببریم» [۱۰۳]. بعد بقیه‌ی داستان را پی می‌گیرد.

[۱۰۰] معانی آثار ج ۲/ص۱۵ و دلایل النبوه ص ۳۵٧ [۱۰۱] مغازی الواقدی ج ۳/ص۱۰۰۶ [۱۰۲] پیشین ج ۳/ص۱۰۳۸ [۱۰۳] مسلم ج ۱/ص۴۲