روایت حضور او در خیبر بعد از فتح آن:

«امام بخاری از ابوهریره روایت کرده که می‌گوید: به خدمت رسول خدا ج آمدم و او در خیبر بود. بعد از این‌که آنجا را فتح کرده‌ بودند، عرض کردم ای رسول خدا سهمی از غنایم آن برای من در نظر بگیر» [۸۸].

اما نصوص دیگری مشیر به حضور او در فتح خیبر در دست است: بخاری از او روایت کرده که می‌گوید: خیبر را فتح کردیم اما نقره یا طلایی از غنایم آن به غنیمت نگرفتیم. تنها شتر و گاو و اساسیه و بستان را به غنیمت گرفتیم [۸٩].

در نص دیگری آمده است که «روز خیبر با رسول خدا [از مدینه به سوی خیبر] خارج شدیم. هیچ طلا و نقره‌ای را به غنیمت نگرفتیم جز اموال و لباس و وسایل و اساسیه» [٩۰].

واقدی میان روایت‌های حضور و عدم حضور او در واقعه‌ی فتح خیبر جمع و توفیق به وجود آورده و می‌گوید: خیبر دارای قلعه‌های متعددی بود که در چند روز پشت سرهم به تصرف مسلمانان در آمدند. حضرت ابوهریره در فتح برخی از آن‌ها حضور داشت، چون از خود او روایت شده که او در خیبر حضور داشت و رسول خدا ج قلعه‌ی «النطاة»را فتح کرد و ساکنان قلعه‌ی «الکتیبة» را به محاصره در آورد [٩۱].

سپس ابوهریره شاهد عقب نشینی رسول خدا به سوی وادی القری بعد از فتح خیبر بوده و او نیز با رسول الله به سوی آن‌جا عقب نشینی کرد [٩۲]. در آن‌جا جنگ شدیدی رخ داد که واقدی [٩۳] و بقیه غزوات‌نویسان آن را ذکر کرده‌اند.

[۸۸] بخاری ج ۴/ص۲٩ [۸٩] بخاری ج ۵/ص۱٧۶ و مسلم ج ۱/ص۵۰ [٩۰] بخاری ج ۸/ص۱٧٩ و نسائی ج ٧/ص۲۴ [٩۱] واقدی ج ۲/ص۶۳۶ [٩۲] بخاری ج ۵/ص۱٧۶ و مسلم ج ۱/ص٧۵ [٩۳] المغازی ج ۲/ص٧۰٩