نائل شدن به شرف دعوت رسول خدا ج و تایید او:

بخاری گوید: «محمد پسر عقبه به روایت از فضل پسر علاء از اسماعیل پسر امیه از محمد پسر قیس، برای ما نقل کرد که زید پسر ثابت گفت: رسول خدا ج برای ابوهریره دعا کرد» [۵۵].

این دعا را امام مسلم به نقل از ابوهریرهس این چنین روایت کرده است. ابوهریره گوید: «عرض کردم ای رسول خدا ج از خدا بخواه که من و مادرم را نزد بندگان مؤمن محبوب بدارد و آن‌ها را نیز نزد ما محبوب قرار دهد». گفت: رسول خدا ج فرمود: خداوندا این بنده‌ی کوچکت (یعنی ابوهریره) و مادرش را نزد مؤمنان محبوب بگردان و مؤمنان را نیز نزد آنان محبوب بگردان، به دنبال این دعا، خدواند مؤمنی را نیافریده که نام مرا شنیده باشد یا مرا دیده باشد، مگر این‌که مرا دوست می‌دارد [۵۶].

با این وصف محبت ابوهریره از علامت و نشانه‌های مؤمنان است.

ابوداود با سند صحیح از سعید پسر ایاس جریری، او هم از ابو نضره‌ عبدی از طفاوی که هر سه نفرشان مورد اعتماد و جای ثقه هستند، روایت کرده که ابوهریرهس گفت: وقتی من بیمار و درمسجد افتاده بودم، پیغمبر خدا ج وارد مسجد شد و سه بار فرمود: چه کسی جای جوان دوسی را می‌داند؟ مردی عرض کرد: ای رسول خدا او مریض است و درگوشه‌ای از مسجد افتاده. رسول خدا بسوی من آمد و دست مبارکش را روی من نهاد وگفت: خوب است، من (خوب شدم) و برخاستم [۵٧].

رسول الله این چنین حال او را تفقد می‌کرد و این چنین زمانی‌که در یک نماز او را ندید از حال او پرس و جو کرد.

وکنت الیرا لدي مصطفی
ویحنو علیک حفو الأدب
وأنت الوفی لهدی النبي
فلم تتأول ولم تکذب
وعبت (الحدیث) وأدیته
(صحیح) العبارة والمطلب
حفظت لناسنه المصطفی
وحدثت بالکلم الطیب
بسیر علی هدیک المؤمنون
من المشرقین إلی المغرب
ویقبس من نورک السالکون
إلی المنهج الأصدق الأصوب

یعنی:

تو نزد پیا مبـر خـــدا محبوب بــودی
وهچون پدر بر شمــــا مهربان و دلسوز بود
وتو وفــادار هدایت نبــــــوی بــودی
و هرگز به تاویل و تکذیبش بر نخاستی
حدیث را فــهم کردی و ادا نــمودی
در قـالب عبارت و مطلـب صحیح
حفظ کردی برای ما سنت مصطفی را
ودهان به کلام طیب (سخن پسندیده) گشودی
مومنان بر روش شمــــا در حرکت‌اند
از مشرقیان آنـان گرفــته تا مغرب
از نور تو بر می‌گیرند ســـــالکان، راه
بسوی راهی که درست‌تر وصواب‌تر است

[۵۵] التاریخ الکبری ج۱ ص ۲۱۳ گوید: مردان سند همگی جای اعتماد و ثقه هستند. [۵۶] مسلم ٧/۱۶۶ [۵٧] ابوداود ۱/۵۰۲