صفحه نخست تاریخ اسلام مناقب صحابی جلیل ابوهریره رضی الله عنه نایل شدن به فضل یمنی و اهل آن‌جا بودن در آن زمان: ...

نایل شدن به فضل یمنی و اهل آن‌جا بودن در آن زمان:

ابوهریره یمنی است و شرف یمن و یمنی بودن شامل حال او می‌شود. بخاری با سندی که به عقبه پسر عمروس می‌رسد، روایت کرده که عقبه گفت: «رسول خدا ج به دست خویش به سوی یمن اشاره کرد و فرمود: ایمان در آن‌جا (یمن) است» [۵۰].

بخاری در روایت دیگری از ابوهریره روایت می‌کند که شنید رسول خدا ج می‌فرمود: «ایمان یمنی، و حکمت یمنی است» [۵۱].

در فرموده‌ی دیگری از ابوهریره آمده است که رسول خدا ج فرمود: «اهل یمن به نزد شما آمدند، آن‌ها از دیگران نازک دل‌تر و نرم قلب‌تر هستند» [۵۲].

ای مخالف: «در این حدیث بنگر، آیا رسول خدا ج ابوهریره را از اهل یمن استثناء‌کرده است تا ما نیز با شما هم‌رای شویم!».

این حجر گفته: «مراد به یمنی‌ها در این فرموده، یمنی‌های موجود در آن زمان بوده‌اند، نه همه‌ی یمنی‌ها در همه‌ی زمان‌ها زیرا لفظ حدیث مقتضی این معنی نیست» [۵۳].

بخاری از ابن عمرو روایت کرده که رسول خدا ج دو بار فرمود: «خدواندا برکت را در شام و یمن ما بینداز» [۵۴].

[۵۰] بخاری ۴/۱۵۵ [۵۱] بخاری ۴/۲۱٧ و ۵/۲۱٩ [۵۲] بخاری ۵/۲۱٩ [۵۳] فتح الباری ٧/۳۴۳ [۵۴] بخاری ٩ ٧۶