فصل دوم نمونه‌ای از خاطرات رسول الله ص با صحابة جان نثارش