نتیجه گیری

حالا بیایید نتیجه‌گیری کنیم، حقیقتی که هیچ شک و شبه‌ای در آن نیست، این است که رسول الله ص از علی س بهتر است و اصحاب رسول الله از اصحاب علی بهترند، و اهل بیت رسول الله از اهل بیت علی بهترند، پس بیائیم بپذیریم که:

• رسول الله ص بهترین معلم بود و یارانش بهترین شاگردان که همه چیزشان را از ایشان آموختند،‌ و در رأس‌شان اهل بیت اطهارش علیهم السلام .

• رسول الله ص فرمانده بودند و اصحاب گرامی‌شان سربازانی که در دفاع از حضرتش جان‌شان را فدا نمودند و در رأس‌شان اهل بیت اطهارش علیهم السلام .

• رسول الله ص مربی بودند و اصحاب گرامی‌شان مخلصانی که حضرت شخصاً تربیت آنان را بدوش داشتند، و در رأس‌شان اهل بیت گرامی‌شان.

• رسول الله ص حاکم (البته به معنی شرعی آن) بودند و نزدیکترین افراد به ایشان،‌ و وزیران و مستشاران ایشان صحابه جانباز‌شان بودند، بویژه یارانی که با آ‌نان خویشاوندی داشتند، از آنان زن گرفته و به آنان زن داده بودند.

• رسول الله ص رسالت پروردگارشان را ابلاغ کردند، و کسانی که این رسالت را حمل کردند و با قیمت جان‌شان آنرا به سراسر جهان رساندند، صحابه گرامی و جانباز حضرت و در رأس‌شان اهل بیت اطهارش بودند.

آری! این پیوند و ارتباط بین رسول الله ص و صحابه جان نثارشان پیوندن جدایی ناپذیر بوده و خواهد ماند.